Doelstelling

Doelstelling:

ShopOK wil er mede aan bijdragen dat consumenten weten waar ze veilig online aankopen kunnen doen. Webshops die zich bij ons aanmelden worden gekeurd aan de hand van onze keurmerkregels.

 1. Aangesloten bedrijven zijn verplicht via telefoon bereikbaar te zijn voor de consument.
 2. Bedrijfsgegevens als BTW nummer, KvK nummer zijn verplicht op eigen internetsite.
 3. Bij totstandkoming van een overeenkomst met een consument dient ieder bedrijf haar identiteit te vermelden. Hierbij wordt bedrijfsnaam, vestigingsadres en Kamer van Koophandel nummer vermeld. Er kan niet worden volstaan met een postbusnummer.

Erkenning elektronische communicatie

 1. De aanbieder erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

De betalingsmethoden

 1. De aanbieder geeft aan op welke wijze de consument kan betalen, tezamen met duidelijke stap voor stapinstructies over de betreffende betalingsmethoden.
 2. De consument dient binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen na ontvangst van goed(eren) of het verlenen van dienst(en), tenzij anders overeengekomen met het bedrijf.
 3. Indien betaling in termijn wordt aangeboden dienen hier de daarvoor geldende voorwaarden beschikbaar worden gesteld.
 4. Bij wanbetaling door de consument heeft het bedrijf recht om met de wettelijke beperkingen hiervoor gemaakte kosten in rekening te brengen. Hiervan dient de consument in kennis te worden gesteld.

De afkoelingsperiode

 1. Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 7 werkdagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de “niet goed-geld terug” regeling. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
 2. Ontbinding van een dienst kan binnen 7 werkdagen na de eerste dienstverlening. In geval van ontbinding van een dienst binnen 7 werkdagen dient de consument te betalen voor de eventueel al genoten diensten tot het moment van ontbinding, met uitzondering van een terecht beroep op de “niet goed-geld terug” regeling.
 3. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht binnen zeven werkdagen indien de betreffende goederen compleet en onbeschadigd geretourneerd worden, liefst zoveel mogelijk in of met de originele verpakking. Herroeping is ook mogelijk indien de goederen niet compleet en/of beschadigd zijn, maar alsdan zal de aanbieder in redelijkheid moeten worden vergoed voor de schade en/of het niet compleet zijn. De consument dient de leverancier na de afkoelingsperiode en bij een gebleken gebrek of onjuist geleverd product eerst een redelijke gelegenheid te gunnen alsnog het juiste product te leveren.
 4. In geval van verkoop van financiële diensten geldt een afkoelingsperiode 14 werkdagen. Bij de verkoop van hypothecair krediet, levensverzekeringen en individuele pensioenverzekeringen geldt een afkoelingsperiode van 30 werkdagen.
 5. Als de prijs van een product of dienst geheel of gedeeltelijk gedekt is door een lening kan de leningsovereenkomst zonder boete of kosten worden ontbonden wanneer de consument gebruik maakt van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden.
 6. Beperkingen of uitsluitingen van het recht op ontbinding zijn alleen mogelijk ten gevolge van de specifieke aard van het product of de dienst. Deze beperkingen of uitsluitingen zullen duidelijk en met een verklaring voor de beperking of uitsluiting in het aanbod vermeld worden.

De levering

 1. De aanbieder zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen met de consument overeenkomen.
 2. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook overschreden wordt, moet de aanbieder de consument daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan de consument terugbetaald.

De wet- en regelgeving

 1. De aanbieder houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving met speciale aandacht voor consumentenwetgeving.
 2. De aanbieder is op de hoogte van de in de Nederlandse wet- en regelgeving opgenomen bepalingen ter bescherming van consumenten. De aanbieder is verplicht zich bij alle contacten met consumenten te onthouden van gedragingen die op één of andere manier inbreuk maken op of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument. Met deze wettelijke regelingen wordt voornamelijk gedoeld op de wettelijke regelingen voor consumentenkoop, algemene voorwaarden, productaansprakelijkheid, misleidende reclame en opdracht uit het burgerlijk wetboek en de wettelijke regelingen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Identiteit van de aanbieder

 1. De aanbieder moet op een toegankelijke plaats op zijn website alle contactmogelijkheden vermelden (telefoonnummer, faxnummer, postadres, plaats van fysieke vestiging en e-mail adres). Daarnaast vermeldt de aanbieder het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummer.

De leveringsvoorwaarden

 1. De aanbieder die gebruik maakt van algemene en/of garantievoorwaarden, kortweg aangeduid als voorwaarden, zorgt ervoor dat bij het sluiten van een overeenkomst de voorwaarden beschikbaar worden gesteld. De tekst van de voorwaarden is integraal op de website van de aanbieder opgenomen. Op verzoek van de consument zendt de aanbieder een exemplaar van de voorwaarden aan de consument.